בשנה הראשונה לשחרורך
 

חיילים, חיילות ומי שסיימו 24 חודשי התנדבות בשירות הלאומי על מנת להיות זכאים לדמי אבטלה, יהיה עליכם לעבוד לפחות שישה חודשים מלאים (רצופים או לא רצופים) במהלך השנה הראשונה לשחרורכם. דמי האבטלה ישולמו ע"פ שכרכם לפני תקופת האבטלה ולתקופה של 70 ימים לכל היותר ובכל מקרה לא יפחתו מהסכום המזערי הקבוע בחוק לחייל - 95.70 ש"ח ליום.

לטבלה כללית של סכומי דמי האבטלה לפי שכר העובד לפני תקופת האבטלה

למחשבון חישוב דמי האבטלה על פי הנתונים האישייםלאחר שחלפה שנה מיום השחרור


לאחר שחלפה שנה מיום השחרור תהיה זכאי לדמי אבטלה רק אם תוכיח שעבדת כשכיר בכל עבודה שהיא 12 חודשים מלאים מתוך 18 החודשים שקדמו ליום התייצבותך בלשכת שירות התעסוקה. 
חשוב לדעת - על פי החוק, ימי שירותך בשירות סדיר או במילואים, ימנו כימי עבודה.שלילת דמי אבטלה
 

  • אם הוצעה לך עבודה מתאימה בלשכת שירות התעסוקה וסירבת לקבל אותה, לא תהיה זכאי לקבל דמי אבטלה במשך 90 ימים מיום סירובך להצעת העבודה. בנוסף, יופחתו 30 ימים מיתרת ימי האבטלה המגיעים לך כחוק.
  • אם הפסקת את עבודתך מרצונך, ללא הצדקה, לא תהיה זכאי לדמי אבטלה במשך 90 ימים מיום הפסקת העבודה (למעט אם התפטרת בשנה הראשונה לשחרורך, כדי להשתתף בקורס להכשרה מקצועית של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה).

 

דמי אבטלה למשתתף בהכשרה מקצועית
 

אם תתקבלו ותתחילו ללמוד כאמור בתוך שנה מיום שחרורך, בקורס להכשרה מקצועית מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, תהיו זכאים בתקופת לימודיכם בקורס, להשלמת ימי האבטלה המרביים המגיעים לכם על-פי חוק, ובכל מקרה, עד תקרה של 70 ימים. אם אתם בעלי השכלה של פחות מ-12 שנות לימוד, תהיו זכאים לדמי אבטלה בזמן לימודיכם גם בעד תקופה שעולה על 70 ימי האבטלה המרביים המגיעים לכם, אך לא יותר מ-138 ימים. גובה דמי האבטלה במהלך הקורס ,נכון לשנת 2010- 66.99 ליום.

תביעה לדמי אבטלה עליך להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.