מס' המשרה : 81071673
תואר המשרה : סטודנט/ית דוברות 
היחידה : דוברות

המקום : בית דגן המשרד משרד החקלאות ופיתוח הכפר

חלקיות : 100 אחוז טווח שכר : ייקבע בהמשך

תאור התפקיד : סיוע לעובדים המקצועיים ביחידה במטלות שונות. התמחות בתחום העיסוק הספציפי ליחידה ושילוב הידע האקדמי החלקי לשם קידום הנושאים שבתחום האחריות. סיוע בתחזוק מאגרי נתונים באופן שיטתי וכן בחיפוש ובריכוז מידע לרבות הפקת דו"חות בהתאם להנחיית הממונים. סיוע בגיבוש שיטות וכלים לניהול העבודה והטמעתם. סיוע בעבודה אדמיניסטרטיבית. ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

דרישות המשרה:
דרישות סף:
סטודנט/ית הלומד/ת במוסד להשכלה גבוהה המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה או במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לרבות סטודנט/ית הלומד/ת לתואר ראשון נוסף או לתואר שני נוסף, או סטודנט/ית הלומד/ת לתואר שלישי המוכר על-די המועצה להשכלה גבוהה.
סטודנט/ית הלומד/ת במכינה קדם אקדמית. סטודנט/ית הלומד/ת בשנת השלמה לתואר שני, או סטודנט/ית הלומד/ת במוסד להשכלה גבוהה בשנת השלמה להסמכה לראיית חשבון.
 

כישורים ונתונים רצויים נוספים:

• ידיעת השפות העברית והאנגלית ברמה גבוהה כדי ביטוי בכתב ובעל-פה.

• ידע וניסיון בעבודה עם מאגרי מידע. • ידע וניסיון עם תכנות אופיס או עם מערכות מידע רלוונטיות אחרות.

• כושר ארגון, יעילות ועמידה בלחץ עבודה.

• תודעת שירות ויכולת עבודה בצוות.

הערות: *************** * משך העסקה במשרת סטודנט/ית היא עד חמש שנים. תקופה זו כוללת את כל תקופות ההעסקה במשרת סטודנט/ית בשירות המדינה, (לרבות תקופת העסקה במשרה במשרדי ממשלה אחרים).

* העסקתו המרבית של סטודנט/ית תהיה עד 120 שעות בחודש, זאת לפי צרכי המשרד ותקציבו.

הערות: התפקיד דורש סיוע לממונה במענה לפניות עיתונאים וניסוח הודעות לתקשורת. איתור, עריכה וכתיבה של מסמכים וחומר מקצועי, עדכון אתר האינטרנט של המשרד והרשתות והחברתיות.

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד תקופתיות של השנתיים האחרונות.

במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד. המכרז פורסם ביום : ט' בניסן, תשפ"א (2021/03/22( היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כד' בניסן, תשפ"א (2021/04/06(

 

המכרז מופיע באתר של נציבות שירות המדינה.

הגשת מועמדות אפשרית אך ורק דרך האתר    http://www.civil-service.gov.il

לפי הקישור המצ"ב (פורטל נש"מ-הגשת מועמדות מקוונת) https://ejobs.gov.il/gius

ניתן למצוא באתר זה מכרזים נוספים לסטודנטים.